Studio Hannah InterieurAlgemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

mogelijk.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd te herroepen

van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer beschikbaar stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten.

de overeenkomst maakt alleen gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Studio Hannah Interieur

45, route du col

06250 Mougins

Frankrijk

 

Telefoonnummer: +33 (0)7 88 98 40 45

E-mailadres: info@studiohannahinterior.com

Kamer van Koophandel nummer: Nog krijgen

BTW-identificatienummer: nog krijgen

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

zodanig zijn geformuleerd dat zij door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, een

aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, afwijken van deze algemene voorwaarden,

zich altijd beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg worden vastgesteld.

onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen beoordeeld te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen in onze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden valt, wordt dit expliciet in de aanbieding vermeld.

 

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen maakt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke acties daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na het sluiten wordt gearchiveerd en zo ja, op welke datum deze door de consument kan worden geraadpleegd;

de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop

nl_NLNederlands